อาคารจัดแสดง

  ศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรม วัฒนธรรมและประเพณีแห่งอันดามัน จังหวัดพังงา ประกอบด้วยอาคารที่มีลักษณะทางสถาปัตยกรรมไทยแบบพื้นถิ่นภาคใต้ประยุกต์เป็นอาคารชั้นเดียวยกพื้นสูง หลังคาทรงปั้นหยาและทรงมนิลา มุงกระเบื้องว่าวมี อาคารจัดแสดงนิทรรศการถาวร ๕ อาคาร ได้แก่ 

 

อาคารจัดแสดง1อันดามัน…ที่สุดแห่งใจอาคารจัดแสดง2เส้นทางสายไหมทางทะเล

 

 

อาคารจัดแสดง3ความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์และวัฒนธรรม

 

 

อาคารจัดแสดง4เขา ป่า นา เล และโลกสีคราม

 

 

อาคารจัดแสดง5สวรรค์อันดามัน

 

 

นายบำรุง ปิยนามวาณิช
นายก อบจ.พังงา