ประวัติความเป็นมา

ศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรม วัฒนธรรม และประเพณีแห่งอันดามัน จังหวัดพังงา ตั้งอยู่    บนพื้นที่ ๒๐ ไร่เศษ ในเขตอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา   ดำริสร้างขึ้นโดย อดีตอธิบดีกรมศิลปากร นายนิคม  มูสิกะคามะ  ต่อมาใน พ.ศ. ๒๕๔๒ กรมป่าไม้ได้อนุญาตให้กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม  ใช้เป็นที่ตั้งศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรม วัฒนธรรม และประเพณีแห่งอันดามัน จังหวัดพังงา เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูลความรู้ทุกด้านที่เกี่ยวกับดินแดนชายฝั่งทะเลอันดามัน ได้แก่ จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล ทั้งด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี   วิถีชีวิต และด้านธรรมชาติวิทยา และส่งเสริมการอนุรักษ์และสร้างเสริมคุณภาพทรัพยากรท่องเที่ยวให้ยั่งยืน อันจะส่งผลให้เกิดการสร้างองค์ความรู้รายได้ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนในท้องถิ่นและประชาชนทั่วไป

        ศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรม วัฒนธรรมและประเพณีแห่งอันดามัน จังหวัดพังงา ประกอบด้วย อาคารจัดแสดงนิทรรศการถาวร ๕ อาคาร ได้แก่

อาคาร ๑ :         อันดามัน…ที่สุดแห่งใจ

อาคาร ๒ :         เส้นทางสายไหมทางทะเล

อาคาร ๓ :         ความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์และวัฒนธรรม

อาคาร ๔ :         เขา ป่า นา เล และโลกสีคราม

อาคาร ๕ :         สวรรค์อันดามัน

 

 

นายบำรุง ปิยนามวาณิช
นายก อบจ.พังงา